تبلیغات
کلاس توریسم - خانه مشروطه ی اصفهان
 
طبیعت خالص ترین زیارتگاه خداست

خانه مشروطه ی اصفهان

نوشته شده توسط :سیده مهسا مطهر
شنبه 4 دی 1389-11:45 بعد از ظهر

تهیه کننده : کاملیا کاویان

خانه مشروطه اصفھان خانھای است با معماری چشم نوازومتعلق به عصر
قاجار كه متعلق به رھبر سیاسی اصفھان در عصر مشروطه یعنی حاج آقا نور
لله نجفی اصفھانی بوده است. 100 سال پیش در این مكان علما آزادیخواھان
رجال سیاسی و فرھنگی و مردم اصفھان گرد ھم می آمدند تا درباره مشروطیت
و حكومت غیر مستبدانه و امور مدنی خود مشورت كنند.
این خانه متعلق به محل زندگی و متعلق به آیت لله حاج آقا نورلله نجفی اصفھانی
می باشد كه رییس علما و آزادیخواھان اصفھان و بختیاری در
آن دوره بوده است.
از جاذبه ھای این خانه می توان به معماری تاریخی و چشم نواز آن اشاره كرد .
این خانه از دو شاه نشین در شمال و جنوب و دو حیاط اندرونی و بیرونی و نیز
دوازده تشكیل شده است.
اتاق ھفت دری كه از زیباترین اتاقھای ایرانی است و از دو طرف دارای شیشه –
كاری می باشد.این شیشه كاریھا بر روی ھفت لنگه در كه به آن اُرسی گفته
می شده قرار گرفته اند كه در زمان تابش آفتاب محیطی بسیار زیبا را در اُتاق
بوجود می آورند.
از ترمینال كاوه:
ترمینال كاوه- میدان شھدا- دروازه دولت- چھارراه شكر شكن- خیابان
نشاط
از ترمینال صفه:
ترمینال صفه- میدان آزادی –میدان احمد آباد –چھار راه شكر شكن –
خیابان نشاط
در سال 1278 قمری پنجمین فرزند آیت لله محمد باقر نجفی اصفھانی دیده
به جھان گشود و نام وی را محمد مھدی گذاشتند.
پدر بزرگ وی آیت لله شیخ محمد تقی رازی اصفھانی و جد مادری وی مرحوم
آیت لله شیخ محمد جعفر كاشف الغطا نجفی بوده است.وی در سال 1295 قمری
برای ادامه تحصیل به عراق رفت و در شمار شاگردان حضرت آیت لله العظمی –
میرزا محمد حسن شیرازی قرار گرفت.
وی در جوار اساتیدی چون حضرات عظام میرزا حسن شیرازی – میرزا حبیب
لله رشتی - محمد طه نجف – سید نصرالدین كاظمی –میرزا حسن ابن میرزا خلیل
تھرانی و سید محمد كاظم طباطبایی یزدی كسب علم كرد.
در سال 1326 شمسی محمد علی شاه قاجار
به رویارویی با مجلس پرداخت.
حاج آقا نورلله نیرو ھای مردمی را مسلح
كرد تا در صورت لزوم به یاری آیین حق
بشتابند.ایشان حدود پنجاه ھزار نفر از مردم
را در تخت پولاد گرد ھم آورد و در این اقدام
انجمنھای گوناگون محلی در چھل ستون چادر
بر افراشته و خواستار بر كناری شاه شدند .
ولی متاسفانه مشروطه خواھان پایتخت از
چنین نیرویی بی بھره بودند و محمد علی
شاه توانست با به توپ بستن مجلس بساط
مشروطیت را بر چیند.
با توجه به رھنمودھای حاج آقا نور لله
رزمندگان عشایر به جانب تھران رفتند و با
پیوستن به نیروھای آزادیخواه محمد علی
شاه را از تخت قدرت به زیر كشیدند.
بعد از این كه رضا شاه به حكومت رسید رھبران مذھبی خواستار كاھش قدرت
رضا خان و نظارت بیشتر مجتھدان به قوای سه گانه شدند .رضا خان كه در بند
تدبیر فقید ھوشمند اصفھان گرفتار آمده بود آخرین راه نجات خود را به از سر
راه برداشتن ایشان دید .بدین ترتیب كه ھنگامیكه حاج آقا نور لله در بستر
بیماری بود توسط شخصی كه از عوامل پلید دربار بود در حالی لباس پزشكی
به تن داشت با تزریق سم باعث مسمومیت این روحانی مبارز شد.
سرانجام در بامداد اول رجب سال 1346 قمری به دستور رضا شاه به زندگی
خاكی اش پایان داد.
خصال الشیعه
شرح حال مرحوم شیخ محمد حسین
مكالمات مقیم ومسافر
فواید مشروطه
تقریط بر كتب الحق القایم بالحق
این خانه در مرداد ماه سال 1387 با حضور مشاور مقام
معظم رھبری دكتر حداد عادل افتتاح شده است.
درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


صفحات جانبی:


ابر برچسبها:


نظرسنجی:


آمار وبلاگ: